اخبار کوتاه

مدیرکل زندان های هرمزگان: زندانبانی عرصه مجاهدت و تلاش است

مدیرکل زندان های هرمزگان گفت: کار و تلاش مضاعف موجب پیشرفت در امور می شود و ارتقاء شاخص های سازمانی را به همراه خواهد داشت.

<