اخبار کوتاه

انجمن حمایت از خانواده زندانیان

درگاه اینترنتی انجمن حمایت از زندانیان مرکز:http://www.hemayatngo.net

اساسنامه انجمن حمایت زندانیان در سال ۱۳۲۰ با عنوان اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان در ۲۵ ماده و ۱ تبصره در مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۱ تحت ریاست عالیه وزیر دادگسترى با پیشنهاد رئیس مجلس شوراى ملى و نخست وزیر به تصویب هیئت وزیران و تأیید پادشاه وقت رسید.
هدف از تشکیل انجمن حمایت زندانیان و تصویب اساسنامه آن در سال ۱۳۲۰، کمک مادى و معنوى به خانواده‏هاى بى بضاعت زندانیان که قادر به اداره زندگى خود نیستند و کمک به زندانیان در مورد اشتغال بعد از خروج از زندان میباشد. در اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان سازمان بنگاه شامل مجمع عمومى کارمندان افتخارى – هیئت‏مدیره و هیئت بازرسى مشخص شده است. مجمع عمومى از کلیه کسانى که کمکهاى مالى و فکرى و عملى به پیشرفت کارهاى بنگاه مى‏نمایند تشکیل مى‏شود و هیئت مدیره نیز شامل ۹ نفر کارمند مى‏باشد که اعضاء آن در این اساسنامه پیش بینى نشده است و هیئت بازرسى از سه نفر کارمند با وظایف خاص تشکیل مى‏شود. همچنین آیین‏نامه‏هاى لازم براى تعیین وظایف انجمن و نحوه تحت پوشش قراردادن خانواده زندانیان از طرف هیئت مدیر تنظیم و پس از تصویب وزیر دادگسترى اجراء خواهد شد.
اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان در سال ۱۳۳۶ توسط هیئت وزیران در جلسه مورخه ۳۶/۲/۲۰ به پیشنهاد وزارت دادگسترى در ۲۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید که در روزنامه رسمى شماره ۳۵۹۳ مورخه ۳۶/۳/۲۱ منتشر شده است هدف از تشکیل انجمن حمایت زندانیان تربیت و تهذیب اخلاق و اصلاح زندانیان و کمک به خانواده زندانیان و همچنین آموختن حرفه به زندانیان و راهنمایى آنها و تهیه شغل بعد از آزادى براى آنها تحت ریاست عالیه وزیر دادگسترى تشکیل شده است. اعضاء مجمع عمومى انجمن در سال ۱۳۳۶ همان ترکیب اساسنامه سال ۱۳۲۰ مى‏باشد امّا اعضاء هیئت مدیره انجمن در سال ۱۳۳۶ به شرح ماده ۹ مشخص شده است در حالیکه در متن اساسنامه سال ۱۳۲۰ اعضاء هیئت‏مدیره را ۹ نفر کارمند از میان اشخاص شایسته با انتخاب وزیر دادگسترى مشخص کرده است. و اعضاء هیئت بازرسى و نحوه اجراء آئیننامه انجمن نیز مطابق اساسنامه سال ۱۳۲۰ تغییر نکرده است.
ماده دوم و تبصره ماده نهم اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان در سال ۱۳۴۳ در جلسه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگسترى اصلاح گردید.
در ماده دوم اصلاحى اساسنامه سال ۱۳۴۳ نحوه تشکیل انجمن حمایت زندانیان در مقر هر دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مشخص شده است و در تبصره اصلاحى ماده نهم اساسنامه سال ۱۳۴۳ اعضاء هیئت‏مدیره نسبت به سال ۱۳۳۶ تغییر یافته است.
اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان در سال ۱۳۶۰ با تغییرات کلى در جلسه ۲۱۸ مورخ ۱۳۶۰/۲/۱۱ با اصلاحات بعدى به تصویب شوراى عالى قضایى رسید که در روزنامه رسمى شماره ۱۰۸۱۲ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۳ منتشر شده است.
تغییرات کلى اساسنامه سال ۱۳۶۰ شامل دسته بندى محتویات اساسنامه است که شامل تعریف – اهداف – وظایف اختیارات – سرمایه – تشکیلات – اعضاء – وظایف و اختیارات مجمع عمومى – هیئت مدیره مدیرعامل – انحلال و اجراء میباشد که اولین تغییرى که در سال ۱۳۶۰ صورت گرفت، تغییر نام بنگاه حمایت به انجمن حمایت زندانیان مى‏باشد.
طبق ماده یک اساسنامه سال ۱۳۶۰ تشکیل انجمن با شرکت مسئولان و معتمدان با ماهیت خصوصى و غیرانتفاعى و داراى شخصیت حقوقى که نظارت بر کار و تعیین خطمشى و تشکیل و انحلال و صدور حکم و هماهنگى امور انجمن‏ها بر عهده اداره کل اقدامات تأمینى و تربیتى گذاشته شده است، در مقر هر دادگاه شهرستان و بخش مستقل، پیش بینى شده است. و هدف از ایجاد انجمن کمک به زندانیان و خانواده آنها نوع پرورى و اصلاح زندانیان و همکارى با زندانى و مؤسسات تأمینى و تربیتى و مراکز مراقبت پس از خروج مشخص شده است.
تشکیلات و ارکان انجمن عبارتند از: ۱- اعضاء ۲- مجمع عمومى اعضاء ۳- هیئت مدیره ۴- مدیر عامل و قائم مقام او ۵ – بازرسان میباشد. همچنین اعضاء هیئت مدیره شامل دادستان عمومى – دادستان انقلاب اسلامى – مدیر کل سازمان زندانها فرماندار رئیس زندان و سه نفر معتمد مى‏باشد. و در تهران شامل نماینده دادستان کل کشور – دادستان عمومى تهران – دادستان انقلاب اسلامى تهران – رئیس سازمان زندانها و سه نفر معتمد به انتخاب رئیس سازمان زندانهاى کشور تشکیل خواهد شد.
در نهایت این اساسنامه در سال ۱۳۶۰ با رعایت مواعد مندرج در ماده ۲ قانون مدنى لازم‏الاجراء خواهد بود و اساسنامه‏هاى ماقبل ملغى خواهد بود. و همچنین آییننامه اجرائى انجمنهاى زندانیان در ۱۹ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ در جلسه ۲۱۸ شوراى عالى قضائى به تصویب رسید و سایر آییننامه‏هاى گذشته در این رابطه ملغى خواهد بود.
اساسنامه انجمن حمایت زندانیان در سال ۱۳۶۲ یک اصلاح داشته است و آن این مورد است که خصوصى بودن انجمن حذف شده است.
ماده ۱۲ و ۱۳ اساسنامه انجمن حمایت زندانیان در سال ۱۳۶۸ بشرحى که در آینده مرقوم خواهد گشت تغییر یافته است.

اساسنامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۶۰شورای عالی قضایی با اصلاحات بعدی

تعریف

ماده ۱- (اصلاحی ۲۶/۳/۶۲) انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان بشرح مواد بعد در مقر هر دادگاه عمومی، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل (در صورت وجود زندان) تشکیل می شود. انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. نظارت بر کار، تشکیل و انحلال و تعیین خط مشی و صدور احکام و هماهنگی امور انجمن ها در سطح کشور برعهده اداره اقدامات تأمینی و تربیتی است.

اهداف

ماده ۲- انجمن در جهت کمک به زندانیان و خانواده آنان و نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندانها و مؤسسات تأمینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان همکاری می نماید.

 

وظایف

ماده ۳- انجمن به هر اقدام و عملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است از جمله موارد زیرین:

 

الف: کمک به خانواده زندانیان.

ب: بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان

ج: کمک در جهت آموزش حرفه ای به زندانیان

د: کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی با تهیه فرصتهای شغلی یا کمک مالی.

هـ : مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان، ترغیب و تشویق فعالیت های فرهنگی، ورزشی، حرفه ای و آموزشی زندانها، انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها، کانونهای اصلاح و تربیت اطفال بزهکار، مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان بزرگسال و اطفال بزهکار و دیگر مؤسسات تأمینی و تربیتی که وجود دارند یا بعداً ایجاد می شوند و نیز به کسانی که در این زندانها و مؤسسات نگهداری میشوند و به خانواده آنها ارائه خواهد کرد.

و: استفاده از خدمات اطباء، مددکاران، مهندسین، آموزگاران و صاحبان تخصص و حرفه و فن در جهت بهبود وضع زندانیان و پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها.

ز: تلاش برای افزایش در آمد انجمن با فعالیت های اقتصادی و انتفاعی و جلب کمک اشخاص و مؤسسات حقوقی و حقیقی و دولت.

ح : تهیه طرحها و پیشنهادهایی در زمینه بهبود وضع زندان و مؤسسات تأمینی و تربیتی یا ایجاد مؤسسات جدید و تسلیم طرح ‎ها به مسئولان مربوطه .

ط : همکاری با مؤسسات علمی و تحقیقی که در زمینه زندانها و بزهکاری و مسائل مربوط به آن فعالیت و تحقیق می کنند و استفاده از نتایج کار و پیشنهادات این موسسات.

 

 

اختیارات

ماده ۴- انجمن می تواند در موارد زیر اقدام کند :

۱- همکاری با مسئولان زندان و جلب مساعدت مؤسسات کشور در مورد درمان زندانیانی که دچار ناهنجاری های مغزی و روانی هستند .

۲– انجام فعالیت های عام المنفعه، خیریه، اقتصادی و اقدامات اداری در جهت انجام وظایفی که بموجب این اساسنامه و دیگر مقررات مربوط به عهده انجمن است .

۳– اعلام نظر مشورتی به مسئولان زندان در مورد حسن اداره زندانها، مؤسسات تأمینی و تربیتی و مؤسسات وابسته به آنها در مورد زندانیان یا خانواده آنان و در هر موردی که با زندانیان و خانواده آنان ارتباط یابد .

 

سرمایه

ماده ۵- سرمایه انجمن تشکیل می شود از:

الف: کمک اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت.

ب: عواید حاصل به موجب مقررات خاص از قبیل عوارض.

ج: عواید حاصل از فعالیت های اقتصادی انجمن.

ماده ۶- درآمدها و هزینه های انجمن باید طبق اصول حسابداری دقیقاً در دفاتر قانونی وارد و طبق اصول کلی حسابداری و مقررات اساسنامه و مقرراتی که از مراجع مسئول ابلاغ می شود هزینه شود.

ماده ۷- سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخر اسفندماه ختم می شود مگر در سال اول تأسیس انجمن که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس انجمن است. ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر اردیبهشت تهیه و به اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز به بازرسان انجمن ارسال شود.

ماده ۸- خدمات هیئت مدیره افتخاری و رایگان است.

تشکیلات

ماده ۹ ارکان انجمن عبارتند از :

۱ – اعضاء

۲ – مجمع عمومی اعضاء

۳ – هیئت مدیره

۴ – مدیر عامل و قائم مقام او

۵ – بازرسان

 

اعضاء

ماده ۱۰ انجمن دارای اعضائی است که به انتخاب دادستان شهرستان یا عمومی تعیین می شوند. وظایف اعضاء مساعدت مادی و معنوی به انجمن است.

عضویت اعضاء افتخاری است و هیچگونه معرفی نامه یا کارت عضویت برای اعضاء صادر نخواهد شد.

 

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

ماده ۱۱- مجمع عمومی با شرکت اعضاء به دعوت دادستان هر ساله در هفته آخر اردیبهشت ماه تشکیل می شود.

۱ – استماع گزارش هیئت مدیره

۲ – پیشنهاد طرق بهبود وضع زندان

۳ – تعیین دو نفر بازرس از بین اعضاء و معرفی آنان به هیئت مدیره .

 

هیئت مدیره

ماده ۱۲- (اصلاحی ۱۳۶۸رئیس قوه قضائیه) هیئت مدیره از افراد ذیل تشکیل می شود:

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی، مدیر کل سازمان زندانها، فرماندار، رئیس زندان و سه نفر معتمد که از بین اشخاص متقی و موجه و خیّر محل به پیشنهاد مدیر کل سازمان زندانها و تأئید ریاست سازمان انتخاب می شوند.

ماده ۱۳- (اصلاحی ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه) هیئت مدیره در تهران از افراد زیر تشکیل می شود:

نماینده دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سه نفر معتمد به انتخاب رئیس سازمان زندانهای کشور.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات اتخاذ شده لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵ مدت خدمت هیئت مدیره دو سال است، هیئت مدیره تا تعیین و شروع بکار هیئت مدیره جدید کماکان وظایف خود را انجام خواهد داد.

ماده ۱۶- وظایف هیئت مدیره :

الف: انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر بازرس از میان اعضای هیئت مدیره.

ب: انتخاب یک نفر مدیر عامل از میان اعضاء یا خارج از اعضاء و در صورت لزوم انتخاب یک نفر قائم مقام مدیر عامل.

ج: تهیه اساسنامه و آئین نامه و طرح های لازم جهت اداره مؤسسات وابسته اعم از مؤسسات موجود یا در حال احداث و ارسال آن به دفتر اقدامات تأمینی جهت تصویب از طریق رئیس قوه قضائیه .

د: رسیدگی به وضع زندانیان و کمک به آنان

هـ : احیای اخلاقی و بازسازی شخصیت و ارشاد و اصلاح زندانیان

و: ایجاد کار و کارگاه و فرصت های اشتغال برای زندانیان در مدت حبس و پس از آن یا هر نوع کمک و اقدام که ایجاب نماید.

ز: مساعدت در سواد آموزی، حرفه آموزی، ورزش، تبلیغات فرهنگی و دینی.

ح: مساعدت به خانواده زندانیان و سعی در ارشاد و توان بخشی آنان برای زندگی مستقل و سالم.

ط: مساعدت در بهداشت و بهسازی محیط زندان و تأمین وسایل بهداشت و درمان .

ی: همکاری با محققان و مؤسسات پژوهشی در زمینه های جرم شناسی و علم اداره زندانها و نظایر اینها .

ک: پیشنهاد طرح ها و راه حل ها در زمینه بهبود اداره زندانها و اصلاح و اشتغال زندانیان به مسئولان

ل: تشکیل جلسات رسیدگی و انجام وظایف که باید حداقل کمتر از یکبار در ماه نباشد .

ماده ۱۷ اختیارات هیئت مدیره:

۱– واگذاری قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل

۲– استفاده از خدمات مددکاران و تصویب پرداخت پاداش خرید خدمت به آنها و اعزام مددکاران به زندانها و مؤسسات تأمینی و مراقبتی .

۳ – دعوت از مطلعین و کارشناسان برای بررسی مسائل با حضور در هیئت مدیره و اظهار نظریه و پرداخت دستمزد و حق رفت و آمد یا پاداش خرید خدمت آنان.

۴ – استمداد از موسسات دولتی و غیر دولتی برای انجام وظایف انجمن مانند بیمه زندانیان و خانواده آنان، اعلام مورد به زندان ( و در تهران به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) برای تعقیب و بهره برداری از نتیجه اقدامات.

۵ – اعطای مأموریت به عضو یا جمعی از اعضای خود برای انجام وظایف مقرر یا انجام بررسی و تحقیق و اعلام نتیجه به هیئت مدیره .

۶ – تصویب میزان دستمزد و یا پاداش خدمت به کارکنان دفتری و اداری و فنی و مدیر عامل و قائم مقام وی و مددکاران اجتماعی.

 

 

 

مدیر عامل

ماده ۱۸ مدت خدمت مدیریت عامل یکسال مالی است سمت مدیر عامل با پایان دوره هیئت مدیره پایان می یابد.

وظایف مدیر عامل

ماده ۱۹ –۱- اداره کلیه امور جاری و اداری انجمن و هر اقدامی که بموجب این آئین نامه و مقررات کشور بایدانجام گیرد.

۲ – اجرای مصوبات هیئت مدیره .

۳ – تهیه پیشنهاد و طرح ها و راه حل ها برای مشکلات و انجام وظایف انجمن.

۴ – مراجعه و حضور در مراجع قضائی و اداری و جوابگویی از طرف انجمن.

۵ – امضای چکها و اسناد تعهد آور و اسناد رسمی و مکاتبات و قراردادها طبق مقررات این آئین نامه رأساً و نیز به وکالت از طرف هیئت مدیره در صورت تفویض اختیار.

۶ – تشکیل جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور کار جلسات و تنظیم صورت جلسات هیئت مدیره .

۷ – ارسال ترازنامه مالی انجمن و گزارش اقدامات انجام شده به اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی .

۸ – کوشش برای افزایش درآمد انجمن و افزایش خدمات انجمن.

 

 

 

 

اختیارات مدیر عامل

ماده ۲۰– الف: تعیین سمت و تقسیم کار کارکنان انجمن

ب: دعوت جلسات عادی و فوق العاده هیئت مدیره

ج: دعوت کارشناسان و جلب نظر متخصصین به منظور بررسی های تحقیقی و تهیه طرح ها و پیشنهادها

ماده ۲۱ قائم مقام مدیر عامل در غیاب مدیر عامل با وظایف و اختیارات او انجمن را اداره می کند.

بازرسان

ماده ۲۲ مجمع عمومی از میان اعضاء دو نفر بازرس انتخاب و به هیئت مدیره معرفی می نماید. بازرس یا بازرسان موظفند منفرداً و مجتمعاً با بررسی مصوبات و اقدامات هیئت مدیره و ترازنامه انجمن گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع عمومی و اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی تسلیم نمایند .

انحلال

ماده ۲۳ انجمن به تقاضای اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی با ذکر مورد و تصویب ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منحل می شود. اعلام انحلال و ترتیب تحویل و تحول اسناد و اموال و پرسنل و اداره تأسیسات و اموال بر عهده اداره مذکور است. در تقاضای انحلال دلایل و جهات آن باید بطور صریح و مستند به سازمان زندانها اعلام شود.

ماده ۲۴ در صورت اعلام انحلال انجمن هیئت مدیره و مدیر عامل و کارکنان و اعضای انجمن از هرگونه فعالیت و تصرف در امور و اموال و اسناد ممنوعند؛ خاطی طبق مقررات کیفری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵ در صورت اعلام انحلال انجمن، اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی میتواند اداره امور انجمن را موقتاً تا تشکیل هیئت مدیره جدید به عهده دادستان شهرستان یا رئیس دادگستری یا فرماندار محل واگذار نماید. در این صورت نماینده مذکور دارای کلیه وظایف و اختیارات انجمن و ارکان آن خواهد بود .

ماده ۲۶ موارد انحلال انجمنها بشرح زیر است :

الف: به حکم قانون

ب: حکم مرجع قضائی صالح

ج: تخطی انجمن از حدود وظایف خود و دخالت در امور اجرائی دیگر سازمانها

د: عدم ترتیب دفاتر رسمی مالی و عدم ارسال ترازنامه سالیانه

هـ: در صورتیکه دو سوم اعضای هیئت مدیره فوت کرده و یا استعفا دهند یا به هر علتی فاقد سمت شوند .

ماده ۲۷ در صورتیکه بازرسان منتخب مجمع عمومی فوت کرده یا استعفا کنند و یا به هر علت فاقد سمت شوند هیئت مدیره یا مدیر عامل با دعوت مجمع فوق العاده نسبت به تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان اقدام می نماید.

ماده ۲۸ در صورتیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره فوت یا استعفا کرده یا به هر علت فاقد سمت شوند طبق مقررات این آئین نامه شخص یا اشخاص دیگری بجای آنان انتخاب می شوند.

اجرا

ماده ۲۹ این اساسنامه با رعایت مواد مندرج در ماده۲ قانون مدنی لازم الاجرا است. اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مرکز مصوب ۲۲/۲/۱۳۳۶هیئت وزیران و دیگر مقررات مغایر با این اساسنامه ملغی است. آئین نامه داخلی انجمن از طرف اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه به اجرا در خواهد آمد.

ماده ۳۰ _ این اساسنامه در ۳۰ ماده و یک تبصره در تاریخ یازدهم اسفند ماه ۱۳۶۰ در اجلاس ۲۱۸ باستناد لایحه قانونی الحاقی به ماده ۱ قانون واگذاری اداره امور زندانها و اصلاحیه آن به دادگستری به تصویب شورای عالی قضائی رسید.

اساسنامه انجمن حمایت زندانیان در سال ۱۳۶۰ با عنوان انجمن حمایت زندانیان همراه با تغییرات کلی به تصویب شورای عالی قضائی رسید.

فهرست تغییرات به شرح ذیل می باشد :

۱ متن اساسنامه انجمن حمایت زندانیان با عناوینی چون تعریف، اهداف، وظایف، اختیارات، سرمایه، تشکیلات، اعضاءانجمن، وظایف و اختیارات، مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیر عامل، وظایف و اختیارات مدیر عامل، بازرسان، انحلال و اجراء، تقسیم بندی شده است.

۲ – ماده ۱ اساسنامه سال ۱۳۶۰ به ماهیت حقوقی انجمن اشاره کرده است. لذا انجمن را موسسه ای خصوصی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی معرفی مینماید؛ در حالی که خصوصی بودن انجمن در سال ۱۳۶۲ طبق اصلاحیه حذف گردیده است.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*